Witamy w Portalu Pracownika


Portal Pracownika (PP) jest serwisem umożliwiającym przechowywanie i udostępnianie informacji o nauczycielach akademickich Uniwersytetu Śląskiego. Każdy zalogowany pracownik uczelni otrzymuje możliwość wglądu do zarchiwizowanych i na bieżąco aktualizowanych danych dotyczących swojej działalności naukowej i dydaktycznej. Co ważne PP nie jest samodzielną bazą danych, ale korzysta z informacji zgromadzonych w innych systemach – w szczególności SAP, USOS oraz w bazie CINiBA.

Obecnie w PP udostępniane są m.in. następujące dane:
 • publikacje (zakładka NAUKA – w razie stwierdzenia braku lub błędów w danych prosimy o kontakt z CINiBA: bibliogr@ciniba.edu.pl);
 • projekty (zakładka PROJEKTY – w razie stwierdzenia braku lub błędów w danych prosimy o kontakt z Działem Projektów: projekty@us.edu.pl):
  • projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych (funduszy krajowych i zagranicznych przyznanych w ramach konkursu);
  • projekty, które rozpoczęły się w 2016 r lub później (zgodnie z obecnym stanem przepisów wewnętrznych Uczelni informacje o projektach sprzed 2016 r. nie są uwzględniane w jakichkolwiek procedurach kadrowych prowadzonych przez Uniwersytet, w szczególności ocenie okresowej, awansach stanowiskowych lub programie projakościowym, w związku z czym ich brak w Portalu Pracownika nie niesie ze sobą negatywnych skutków dla pracownika);
  • projekty, w związku z którymi nawiązano umowę / list intencyjny, gdzie stroną jest Uniwersytet Śląski;
  • informacja o danych związanych z projektami, które nie są udostępniane w Portalu Pracownika dostępna jest po najechaniu kursorem na symbol „i”:
 • prace badawcze zlecone realizowane w Uniwersytecie, poprzez SPIN-US lub inne prace (zakładka NAUKA – w razie stwierdzenia braku lub błędów w danych prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Gospodarką: transfer@us.edu.pl);
 • projekty wynalazcze (zakładka NAUKA – w razie stwierdzenia braku lub błędów w danych prosimy o kontakt z Biurem Rzeczników Patentowych UŚ: brp@us.edu.pl);
 • wyniki ankiety oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego (zakładka DYDAKTYKA – w razie stwierdzenia braku lub błędów w danych prosimy o kontakt z Biurem Jakości Kształcenia: djas@us.edu.pl);
 • informacje o prowadzonych zajęciach (zakładka DYDAKTYKA – w razie stwierdzenia braku lub błędów prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem),
 • funkcje i inne aktywności (zakładka O MNIE):
  • funkcje kierownicze (w razie stwierdzenia braku lub błędów w danych prosimy o kontakt z Działem Spraw Osobowych i Socjalnych: kadry@us.edu.pl);
  • inne funkcje i aktywności powierzone przez Władze Uczelni (w razie stwierdzenia braku lub błędów w danych prosimy o kontakt z Działem Organizacyjno-Prawnym: dop@us.edu.pl);
  • inne funkcje i aktywności powierzone przez Władze Jednostki (w razie stwierdzenia braku lub błędów w danych prosimy o kontakt z Kierownikiem Organizacyjnym lub w przypadku jednostek niebędących wydziałami - Dyrektorem/Kierownikiem jednostki).
 • indywidualne przydziały obowiązków (zakładka IPO):
  • kontakt w sprawach merytoryczno-formalnych związanych z powierzaniem IPO - Dział Spraw Osobowych i Socjalnych oraz Dział HR: kadry@us.edu.pl, ipo@us.edu.pl;
  • kontakt w sprawach technicznych związanych z obsługą modułu do powierzania IPO - Dział Jakości i Analiz Strategicznych: djas@us.edu.pl, tel. 513 133 418.

Portal Pracownika jest cały czas rozwijany. Planowane jest prezentowanie w nim kolejnych informacji, w szczególności na potrzeby oceny okresowej nauczycieli akademickich, procedur awansów stanowiskowych oraz zmiany grupy zatrudnienia.

Rozwój PP od strony merytorycznej koordynuje Dział Jakości i Analiz Strategicznych: djas@us.edu.pl, który przyznaje również uprawnienia pracownikom administracji ogólnouczelnianej. Pracownicy administracji wydziałowej w celu uzyskania uprawnień proszeni są o kontakt z właściwym kierownikiem organizacyjnym wydziału.

Problemy techniczne należy zgłaszać do Działu Informatycznej Obsługi Toku Studiów: pp@us.edu.pl.