University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Home page

Witamy w Portalu Pracownika


Portal Pracownika (PP) jest serwisem umożliwiającym przechowywanie i udostępnianie informacji o nauczycielach akademickich Uniwersytetu Śląskiego. Każdy zalogowany pracownik uczelni otrzymuje możliwość wglądu do zarchiwizowanych i na bieżąco aktualizowanych danych dotyczących swojej działalności naukowej i dydaktycznej. Co ważne PP nie jest samodzielną bazą danych, ale korzysta z informacji zgromadzonych w innych systemach – w szczególności SAP, USOS oraz w bazie CINiBA.

Obecnie w PP udostępniane są następujące dane:
  • publikacje (w razie stwierdzenia braku lub błędów w danych prosimy o kontakt z CINiBA: bibliogr@ciniba.edu.pl);
  • projekty finansowane ze środków zewnętrznych i wnioski składane w konkursach (uwaga – dane zbierane są począwszy od 2016 r.; w razie stwierdzenia braku lub błędów w danych prosimy o kontakt z Działem Projektów: projekty@us.edu.pl – w przypadku projektów krajowych i zagranicznych);
  • prace badawcze zlecone realizowane w Uniwersytecie lub poprzez SPIN-US (w razie stwierdzenia braku lub błędów w danych prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Gospodarką: transfer@us.edu.pl);
  • projekty wynalazcze (w razie stwierdzenia braku lub błędów w danych prosimy o kontakt z Biurem Rzeczników Patentowych UŚ: mariusz.grzesiczak@us.edu.pl lub malgorzata.jadwiszczok@us.edu.pl);
  • wyniki ankiety oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego (w razie stwierdzenia braku lub błędów w danych prosimy o kontakt z Działem Jakości i Analiz Strategicznych: karol.sikora@us.edu.pl lub przemyslaw.grzonka@us.edu.pl);
  • informacje o prowadzonych zajęciach.

Portal Pracownika jest cały czas rozwijany. Planowane jest prezentowanie w nim kolejnych informacji, w szczególności na potrzeby oceny okresowej nauczycieli akademickich, procedur awansów stanowiskowych oraz zmiany grupy zatrudnienia.

Rozwój PP od strony merytorycznej koordynuje Dział Jakości i Analiz Strategicznych: strategia@us.edu.pl, który przyznaje również uprawnienia pracownikom administracji ogólnouczelnianej. Pracownicy administracji wydziałowej w celu uzyskania uprawnień proszeni są o kontakt z właściwym kierownikiem organizacyjnym wydziału.

Problemy techniczne należy zgłaszać do Działu Informatycznej Obsługi Toku Studiów: pp@us.edu.pl.

Portal Pracownika :: Portal Pracownika 6.5.0.0-unknown :: contact